ΟΥ ΜΠΛΕΞΕΙΣ!!!!!
ΜΕΓΑΛΗ ΗΤΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΠΩΘΗΜΕΝΑ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ...
Home Theme

(via something-we-live-for)

(via she-doesnt-mind-at-all)

Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους ταιριάζεις και άνθρωποι με τους οποίους δεν ταιριάζεις,και πίστεψέ με, με τους δεύτερους περνάς πάντα καλύτερα.

bitchpuddinq:

why do parents get so upset about little things like goddamn I left a plate in the sink not a dead body

(Source: dumbgay, via she-doesnt-mind-at-all)

(via kwstasmp1)

(via ilostmyselfalongthewayback)

Όταν αγαπάς κάτι,ποτέ δεν το συγκρίνεις..
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter